快捷搜索:  as

【正宫】菩萨蛮原文,翻译,赏析_拼音版_作者侯正

【正宫】菩萨蛮原文:

寄中寄情

镜中两鬓皤然矣,心头一点愁而已。清瘦仗谁医?羁情只自知。

【月照庭】半纸功名,断送关山。云渺渺,草凄凄。小楼风,重门月,应盼人归。归心急,去路迷。

【喜春来】家信端可驱邪祟,乡梦真堪疗客饥。目下百事与心违,不谋利,除赖酒支持。

【高过金盏儿】举金杯,倒金杯,金杯未倒心先醉,酒醒时刻更凄凄。情似织,招揽下相思无尽期,告他谁?

【牡丹春】忽听楼头更漏催,别凤又孤栖。暂朦胧枕上重欢会,梦惊回,又是一分袂。

【醉高歌】客窗夜永镇静,有若干孤眠况味。欲修锦字凭谁寄?报与些凄惨事实。

【尾】披衣强拈纸与笔,奈心绪烦多书万一。欲向芳卿行诉些干瘦,笔尖头陶写哀情,纸面上敷陈怨气。待写个安全字样,都是俺虚脾拍塞。一封愁信息,向银台畔读不去也伤悲。蜡炬行明知人情意,也垂下数行红泪。

【正宫】菩萨蛮拼音解读:

jì zhōng jì qíng

jìng zhōng liǎng bìn pó rán yǐ ,xīn tóu yī diǎn chóu ér yǐ 。qīng shòu zhàng shuí yī ?jī qíng zhī zì zhī 。

【yuè zhào tíng 】bàn zhǐ gōng míng ,duàn sòng guān shān 。yún miǎo miǎo ,cǎo qī qī 。xiǎo lóu fēng ,zhòng mén yuè ,yīng pàn rén guī 。guī xīn jí ,qù lù mí 。

【xǐ chūn lái 】jiā shū duān kě qū xié suì ,xiāng mèng zhēn kān liáo kè jī 。yǎn qián bǎi shì yǔ xīn wéi ,bú tóu jī ,chú lài jiǔ zhī chí 。

【gāo guò jīn zhǎn ér 】jǔ jīn bēi ,dǎo jīn bēi ,jīn bēi wèi dǎo xīn xiān zuì ,jiǔ xǐng shí hòu gèng qī qī 。qíng sì zhī ,zhāo lǎn xià xiàng sī wú jìn qī ,gào tā shuí ?

【mǔ dān chūn 】hū tīng lóu tóu gèng lòu cuī ,bié fèng yòu gū qī 。zàn méng lóng zhěn shàng zhòng huān huì ,mèng jīng huí ,yòu shì yī bié lí 。

【zuì gāo gē 】kè chuāng yè yǒng cén jì ,yǒu duō shǎo gū mián kuàng wèi 。yù xiū jǐn zì píng shuí jì ?bào yǔ xiē qī liáng shì shí 。

【wěi 】pī yī qiáng niān zhǐ yǔ bǐ ,nài xīn xù fán duō shū wàn yī 。yù xiàng fāng qīng háng sù xiē qiáo cuì ,bǐ jiān tóu táo xiě āi qíng ,zhǐ miàn shàng fū chén yuàn qì 。dài xiě gè píng ān zì yàng ,dōu shì ǎn xū pí pāi sāi 。yī fēng chóu xìn xī ,xiàng yín tái pàn dú bú qù yě shāng bēi 。là jù háng míng zhī rén qíng yì ,yě chuí xià shù háng hóng lèi 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: